Sr. No. University/Institution Name City
1 Vistula University Warsaw